OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI - SŁOWNIK TECHNICZNY - ELEKTRONICZNY - INFORMATYCZNY
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna BAZA WIEDZY OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
drukuj stronę
poleć znajomemu

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

abcdefghijklmnoprstuwzlicencja

abonament internetowy=Internet subscription
abonament sieciowy=network subscription
abonent=abonent
abonent aktywny=active abonent
absolutna jednostka elektromagnetyczna=absolute electromagnetic unit
absolutna jednostka elektrostatyczna=absolute electrostatic unit
absorbowana substancja=absorbate
abstrahowanie danych=data abstraction
abstrakcja danych=data abstraction
abstrakcja proceduralna=procedural abstraction
abstrakcje danych=data abstractions
abstrakcyjna sieć semantyczna=abstract semantic network
abstrakcyjny typ danych=abstract data type
abstrakt wykonany automatycznie=automatic abstract
a-buforowanie=a-buffering
aceton=acetone
acetylen=acetylene
achromatyczny=achromatic
acos=anticosine
adaptacyjna korekcja sygnału=adaptive signal correcting
adaptacyjna modulacja delta o podwójnym całkowaniu=double integration adaptive
delta modulation
adaptacyjna różnicowa impulsowa modulacja kodowa=adaptive differential pulse
code modulation
adaptacyjne czynności kontrolne=adaptive control action
adaptacyjne działania sterujące=adaptive control action
adaptacyjne sterowanie przetwarzaniem=adaptive processing control
adaptacyjny=adaptive
adaptacyjny korektor poprzeczny=adaptive transversal equalizer
adaptacyjny system sterowania=adaptive control system
adaptacyjny układ logiczny=adaptive logic circuit
adaptacyjny układ sterowania=adaptive control
adaptacyjny układ sterowania=adaptive control system
adaptacyjny wybór trasy=adaptive routing
adapter do wtyczki=plug adapter
adapter interfejsu urządzenia peryferyjnego=peripheral interface adapter
adapter komunikacyjny=communications adapter
adapter obiektów=object adapter
adapter sprzęgu transmisji=communications interface adapter
adapter wejścia/wyjścia=input/output adapter
adaptowalność=customizability
administrator=administrative operator
administrator=administrative user
administrator=superuser
administrator=sysop
administrator bazy danych=data base administrator
administrator bazy danych=database administrator
administrator ds. bezpieczeństwa=security administrator
administrator ds.ochrony=security administrator
administrator grupy roboczej=workgroup administrator
administrator sieci=network administrator
administrator sieci=network manager
administrator zdalny=remote administrator
administrator zespołu=workgroup administrator
administrowanie środowiskami heterogenicznymi=management of multivendor environment
administrowanie wewnątrzpasmowe=in-band management
administrowanie wieloma platformami=multiplatform manageability
admitancja elektrody=electrode admittance
admitancja wejściowa lampy elektronowej=input admittance of valve
admitancja wyjściowa lampy elektronowej=output admittance of a valve
adres=address
adres=locator
adres argumentu=argument address
adres arytmetyczny=arithmetic address
adres bazowy=base address
adres bazowy=presumptive address
adres bezpośredni=zero address
adres bezpośredni=zero-level address
adres bezwzględny=absolute address
adres bezwzględny=actual address
adres bezwzględny=machine address
adres bezwzględny=zero address
adres bezwzględny=zero-level address
adres docelowy=destination address
adres domenowy=domain address
adres domeny=domain address
adres domowy=home address
adres dostępu=access address
adres efektywny=effective address
adres emisji=broadcast address
adres ethernetowy=Ethernet address
adres fizyczny=physical address
adres generowany=generated address
adres grupowy=multicast address
adres internetowy=Internet address
adres IP=IP address
adres IP odbiorcy=IP destination address
adres IP przeznaczenia=IP destination address
adres jednostkowy=unicast address
adres klasy A=class A address
adres kolejny=sequence address
adres komórki=cell address
adres komputera=machine address
adres końcowy=end address
adres logiczny=logical address
adres maszynowy=machine address
adres miejsca pamięci=storage address
adres multiemisji=multicast address
adres nadawcy=source address
adres nadsieci=supernet address
adres nijaki=null address
adres o zerowym poziomie modyfikacji=zero-level address
adres obsługi przerwania=interrupt location
adres odbiorcy=destination address
adres odniesienia=reference address
adres ograniczonego rozgłaszania=limited broadcast address
adres ograniczonej transmisji=limited broadcast address
adres pamięci=memory address
adres początkowy=address constant
adres początkowy=presumptive address
adres początkowy programu przydzielony przez asembler=assembled orogin
adres pocztowy=mail address
adres poczty elektronicznej=email address
adres podsieci=subnet address
adres podstawowy=home address
adres podstawowy=presumptive address
adres pośredni=multilevel address
adres powrotny=return address
adres programu=program address
adres protokołowy=protocol address
adres przekazania=transfer address
adres pusty=null address
adres rozgłaszania=broadcast address
adres rozgłaszania w sieci lokalnej=local network broadcast address
adres rozkazu=instruction address
adres rzeczywisty=actual address
adres rzeczywisty=machine address
adres rzeczywisty=real address
adres sekwencyjny=sequence address
adres sieciowy=network address
adres skrzynki pocztowej=mailbox address
adres sprzętowy=hardware address
adres stacji=station address
adres stacji roboczej=workstation address
adres stały=address morte
adres symboliczny=symbolic address
adres transmisji=broadcast address
adres transmisji pojedynczej=unicast address
adres transmisji w sieci lokalnej=local network broadcast address
adres uzupełniający=offset address
adres w sieci złożonej=internet address
adres w sieci złożonej=internetwork adress
adres wejściowy=presumptive address
adres wektorowy=vector address
adres węzła=node address
adres wirtualny=virtual address
adres wyrównywania=offset address
adres względny=relative address
adres z kropkami=dot address
adres zerowy=zero address
adres zwrotny=return address
adresowalne pozycje pionowe=addressable vertical positions
adresowalne pozycje poziome=addressable horizontal positions
adresowalność=addressability
adresowalność bajtowa=byte addressability
adresowalność subpikselowa=subpixel addressability
adresowalny=addressable
adresowanie=addressing
adresowanie alfabetyczne=alphabetic addressing
adresowanie asocjacyjne=associative addressing
adresowanie autodekrementalne=autodecremental addressing
adresowanie autoprzyrostowe=autoincremental addressing
adresowanie bazowe=base addressing
adresowanie bezpośrednie=direct addressing
adresowanie bezpośrednie=immediate addressing
adresowanie bezpośrednie=zero-level addressing
adresowanie bezwzględne=absolute addressing
adresowanie cykliczne=circular addressing
adresowanie hierarchiczne=hierarchical addressing
adresowanie indeksowe=indexed addressing
adresowanie jednolite pamięci i wejścia-wyjścia=memory-mapped I-O addressing
adresowanie jednopoziomowe=one-level addressing
adresowanie liniowe=linear addressing
adresowanie natychmiastowe=immediate addressing
adresowanie niejawne=implicit addressing
adresowanie niejawne=implied addressing
adresowanie o zerowym poziomie modyfikacji=zero-level addressing
adresowanie otwarte=open addressing
adresowanie pośrednie=deferred addressing
adresowanie pośrednie=indirect adressing
adresowanie proste=immediate addressing
adresowanie proste niejawne=implied immediate addressing
adresowanie przyrostowe=augmented addressing
adresowanie rachunkowe=calculated addressing
adresowanie rejestrowe=register addressing
adresowanie rejestrowe pośrednie=register indirect addressing
adresowanie skrócone=abbreviated addressing
adresowanie stronicowe=page addressing
adresowanie strony zerowej=zero page addressing
adresowanie symboliczne=symbolic addressing
adresowanie wielopoziomowe=multilevel addressing
adresowanie wskaźnikowe=pointer addressing
adresowanie wyprzedzające o 1=one-ahead addressing
adresowanie względne=relative addressing
adresowanie z automatycznym indeksowaniem=auto-indexed addresing
adresowanie z uwzględnieniem nadsieci=supernet addressing
adresowanie z uwzględnieniem podsieci=subnet addressing
adresy adresu=addresses of address
adsorpcja=adsorption
aerodynamika=aerodynamic
aerodynamika=aerodynamics
aerodynamika=aeromechanics
aerograf=aerograph
aeromechanika=aerodynamic
aeromechanika=aeromechanics
aerometr=aerometer
aerostatyka=aerostatics
agent postawowy=home agent
aglet=aglet
agregat domeny=domain aggregate
agregat rekurencyjny=recursive aggregate
akcelerator=accelerator
akcelerator geometrii=geometry accelerator
akcelerator grafiki=graphics accelerator
akceptowany poziom jakości=acceptable quality level
akcesor=accessor
akcesoria do produktu=product accessory
akcesoria dodatkowe=optional accessories
akcesoria panelowe=rack and cabinet accessories
akcja atomowa=atomic action
akomodacja=accomodation
akryl=acrylic
aksjomat wyboru=axiom of choice
akta=dossiers
akta=filed
akta=filing
aktualizacja danych=data updating
aktualizacja pamięci flash=flash upgrade
aktualizacja perspektyw=view updating
aktualizacja tras=routing update
aktualizacja tymczasowa=interim release
aktyn=actinium
aktywacja bezpośrednia=in-place activation
aktywator luminoforu=activator of luminescence
aktywna baza danych=production database
aktywna kronika=active log
aktywna mapa obrazkowa=clickable image map
aktywna pozycja pliku głównego=active master item
aktywna strona=active page
aktywna tablica sortowania=active sort table
aktywne czekanie=busy waiting
aktywne monitorowanie=active monitoring
aktywne otwarcie=active open
aktywne pasmo przenoszone=active band pass
aktywne reguły=active rules
aktywne sterowanie prędkością wentylatora=active fan-speed control
aktywne zakończenie=active end
aktywność dysku twardego=hard drive activity
aktywny=clickable
aktywny=enabled
aktywny agent=active agent
aktywny dokument=active document
aktywny dziennik=active log
aktywny obiekt=active object
aktywny plik główny=active master file
aktywny rekord podpliku=active subfile record
aktywny stan pogotowia=warm standby
aktywny szablon=active template
aktywny uchwyt kontekstu=active context handle
aktywowanie katody żarzonej=activation of a cathode
akumulacja ładunków w lampie analizującej=charge storage in a camera tube
akumulator=A-register
akumulator cząstkowy=batch accumulator
akumulator dopełnienia=complement accumulator
akumulator litowy=lithium-ion battery pack
akumulator litowy=lithium-ion rechargeable battery pack
akumulator litowy=rechargeable lithium battery
akumulator litowy=rechargeable lithium battery pack
akumulator litowy=rechargeable lithium-ion battery
akumulator litowy o dużej pojemności=long-life lithium-ion battery
akustyczna fala powierzchniowa=acoustic surface wave
akustyczna fala powierzchniowa=surface acoustic wave
akustyczne sprzężenie zwrotne=acoustic feedback
akustyczne urządzenie wyjściowe=audio response device
akustyczne urządzenie wyjściowe=audio response unit
akustyka mikrofalowa=microwave acoustics
alarm słyszalny=audible alarm
alarm w systemie administrowania siecią=network management alarm
alarmowanie=alerting
alarmowanie po wystąpieniu zdarzenia=event alerting
aldehyd=aldehyde
alert ostrzeżenie o otwarciu obudowy=chassis intrusion
alert złożony=combined alert
alfabet brajla=braille
alfabetycznie=alphabetically
alfageometryczny=alpha-geometric
alfamozaikowy=alphamosaic
alfanumeryczny=alpha
alfanumeryczny=alphabetic-numeric
alfanumeryczny=alphameric
alfanumeryczny=alphanumeric
alfanumeryczny=alphanumerical
algebra obiektowa=object algebra
algebra relacyjna=relational algebra
algebra sieci przełączających=switching algebra
algebraicznie=algebraically
algebraiczny=algebraic
algebraiczny=algebraical
algorytm=algorithm
algorytm=algy
algorytm cykliczny=round robin algorithm
algorytm drzewa częściowego=spanning tree algorithm
algorytm egoistyczny=selfish scheduling algorithm
algorytm kryptograficzny=cryptoalgorithm
algorytm retransmisji z adaptacją=adaptive retransmission algorithm
algorytm szeregowania ze sprawiedliwym podziałem=fair-share scheduling algorithm
algorytm trasowania=routing algorithm
algorytm uwierzytelniania=authentication algorithm
algorytm wyznaczania tras=routing algorithm
algorytm znajdowania najkrótszej ścieżki=shortest path algorithm
algorytmiczny=algorithmic
algorytmizacja=algorithmization
alias pocztowy=mail alias
aliazing=aliasing
aliteracyjny=alliterative
alokacja dynamiczna=dynamic allocation
alokacja pamięci=memory allocation
alokacja wstępna=preallocation
alokacja zasobów=resource allocation
alokator=allocator
alokować=allocated
alokować=allocates
alternator=alternators
alternatywna klasa transportowa=alternative transport class
alternatywne rozwiązanie optymalne=alternate optima
alternatywny=alternated
alternatywny=alternates
alternatywny=alternatives
alternatywny=disjunction
alternatywny porządek leksykograficzny=alternative collating sequence
alternatywny porządek zestawiania=alternate collating sequence
alternatywny tryb klawiatury numerycznej=alternate keypad mode
aluminium=aluminium
ałunować=alumsy
amatorska stacja radiowa=amateur radio station
amerykański kod standardowy dla wymiany informacji=hickory
amfiboliczny=amphibolous
amon=ammonium
amoniakalny=ammoniac
amper=ampere
amper=amperes
amper absolutny=absolute ampere
amper na cal kwadratowy=ampere per square inch
amper na centymetr kwadratowy=ampere per square centimeter
amper na stopę kwadratową=ampere per square foot
amperogodzina=ampere hour
amperogodzina=ampere-hour
amperomierz=ammeter
amperomierz=ampere meter
amperominuta=ampere minute
amperosekunda=ampere-second
amperozwój=ampere turn
amperozwój=ampere-turn
amperozwój na silnik=ampere tum per motor
amperozwój na weber=ampere turn per Weber
amperozwoje=ampere turns
amper-wolt-om=ampere-volt-ohm
amplidyna=amplidyne
amplituda impulsów=pulse amplitude
amplituda kluczowana=amplitude keyed
amplituda rozkładu prawdopodobieństwa=amplitude probability distribution
anaglif=anaglyph
anagram=anagrams
analitycznie=analytically
analityczność=analycity
analiza algorytmiczna=rule-based analysis
analiza czasowo-pamięciowa=time-memory trade off attack
analiza częstości=frequency analysis
analiza grupowa=cluster analysis
analiza i projektowanie obiektowe=object-oriented analysis and design
analiza klastrowa=cluster analysis
analiza konturowa=contour analysis
analiza kosztów i zysków=cost and benefit analysis
analiza leksykalna=lexical scan
analiza maszynowa=automatic abstract
analiza maszynowa=machine abstract
analiza matematyczna=mathematical analysis
analiza numeryczna=numerical analysis
analiza obiektowa=circuit analysis
analiza obiektowa=object-oriented analysis
analiza obrazu=image analysis
analiza organizacji pracy=workflow analysis information
analiza predykcyjna=predictive analysis
analiza prognostyczna=predictive analysis
analiza protokołów=protocol analysis
analiza punktów funkcyjnych=function point analysis
analiza regułowa=rule-based analysis
analiza ryzyka=risk analysis
analiza scen=scene analysis
analiza sieciowa=network analysis
analiza słabych punktów=vulnerability analysis
analiza strumienia ruchu=traffic analysis
analiza sygnatur=signature analysis
analiza systemowa=systems analysis
analiza wariantowa=what-if analysis
analiza wielowymiarowa=multidimensional analysis
analiza wrażliwości=sensitivity analysis
analizator akustyczny=sound analyser
analizator czasu=time analyser
analizator fali=wave analyzer
analizator harmonicznych=harmonie analyser
analizator impulsów=pulse analyzer
analizator leksykalny=lexical analyser
analizator mowy=speech analyzer
analizator obwiedni=envelope analyser
analizator obwodów logicznych=logie circuit analyser
analizator protokołów=protocol analyzer
analizator równań matematycznych=equation solver
analizator różnicowy=differential analyzer
analizator składni=syntax analyser
analizator stanów logicznych=logic analyser
analizator stanów logicznych=logic analyzer
analizator stanów przejściowych=transient analyzer
analizator syntaktyki=syntax analyser
analizator wysokości impulsu=pulse height analyzer
analog=analog
analogowa linia opóźniająca=analog delay line
analogowe przypisywanie wartości zmiennym=analog assignment of variables
analogowe sprzężenie zwrotne=analog feedback
analogowe wejście komputera=computer analog input
analogowo-cyfrowe urządzenie kodujące=analog-to-digital encoder
analogowo-cyfrowy=analog-to-digital
analogowo-cyfrowy system pomiarowy w zakresie miliwoltów=milivolt analog-digital
instrumentation system
analogowo-cyfrowy system zapisywania danych=analog-to-digital data recording
system
analogowy=analogues
analogowy generator funkcji=analog function generator
analogowy komputer osobisty=personal analog compUter
analogowy komputer wektorowy=vector analog computer
analogowy rejestr przesuwający=bucket brigade shift register
analogowy system komputerowy=analog computer system
analogowy terminal dźwiękowy=analog facility terminal
analogowy układ mnożący=analog multiplier
angstrom=angstrom
anihilacja pary elektronów=pair annihilation
anihilacja pary elektronów=positron-electron annihilation
anilina=aniline
animacja celoluidowa=cell animation
anion=anions
anizotropia=anisotropy
anizotropowy=anisotropic
anoda=anode
anoda=anodes
anodyzacja=anodic oxidation process
anodyzacja=anodizing
anonimizacja=anonymizing
anonimizujący serwer proxy=anonymizing proxy
anonimowe FTP=anonymous FTP
antena aperiodyczna=aperiodic antenna
antena Beveragea=Beverage antenna
antena ćwierćfalowa=quartei-wave antenna
antena dielektryczna=dielectric antenna
antena dookólna=all-round antenna
antena dookólna=non-directional antenna
antena dookólna=omnidirectional antenna
antena dwu-stożkowa=biconical horn antenna
antena ferrytowa=ferrite-rod antenna
antena izotropowa=isotropic antenna
antena kołowa=circular antenna
antena nadawcza=transmitting antenna
antena nadawczo-odbiorcza=antenna transmit-receive
antena nieokresowa=aperiodic antenna
antena o dużym zysku=high gain antenna
antena o fali bieżącej=travelling-wave antenna
antena o fali powierzchniowej=surface wave antenna
antena odbiorcza=receiving antenna
antena paraboliczna=parabolic antenna
antena paraboliczna=parabolic reflector antenna
antena przeciwzakłóceniowa=anti-noise antenna
antena przeciwzanikowa=antifading antenna
antena ramowa=frarae antenna
antena rombowa=rhombic antenna
antena soczewkowa=lens antenna
antena spiralna=helical aerial
antena szczelinowa=slot antenna
antena sztuczna=dummy antenna
antena sztuczna=phantom aerial
antena wielkiej częstotliwości=high frequency antenna
antena wielozakresowa=omnirange antenna
antena Yagi=Yagi antenna
antonim reverse engineering=forward engineering
antyaliasing=anti-aliasing
antyaliasing=edge smoothing
antycypować=forestalls
antyferroelektryk=antiferroelectric
antyferromagnetyk=antiferromagnetic material
antyfonalny=antiphonal
antyfunkcja=anti-function
antyindywiduator=anti-moniker
antykatoda=anticathode
antymon=antimony
antypoślizgowy=antislip
antystatyczny=antistatic
antysymetryczny=antisymmetric
antywirusowy=antivirus
antywzorzec=anti-pattern
antyzagłuszanie=anti-jamming
anulowanie=cancelation
anulowanie zadania po upływie przewidzianego czasu=job timeout
aparat aplikacji=application engine
aparat bazy danych=database engine
aparat telekopiowy=apparatus
Aparatura destylacyjna=Distillation apparatus
aperiodyczny=aperiodic
aplet=applet
aplikacja=appliqué
aplikacja bazy danych=database application
aplikacja biurowa=business application
aplikacja biurowa=desktop application
aplikacja biurowa=office application
aplikacja biurowa=productivity application
aplikacja branżowa=vertical application
aplikacja dla użytkowników komputerów przenośnych=mobile application
aplikacja dla użytkowników w podróży=mobile application
aplikacja do administrowania komputerami biurkowymi=desktop management
application
aplikacja do przetwarzania tekstów=word processing application
aplikacja docelowa=destination application
aplikacja graficzna=graphics application
aplikacja kliencka=client application
aplikacja komercyjna=business application
aplikacja multimedialna=multimedia application
aplikacja organizacji pracy=workflow application
aplikacja organizująca pracę=workflow application
aplikacja podróżna=mobile application
aplikacja pomocnicza=helper application
aplikacja pulpitu=desktop application
aplikacja rozproszona=distributed application
aplikacja serwerowa=server application
aplikacja śledzenia tempa pracy=tracking application
aplikacja śledzenia toku pracy=tracking application
aplikacja spadkowa=legacy application
aplikacja specjalistyczna=vertical application
aplikacja typu klient=client application
aplikacja uwarunkowana czasowo=time-sensitive application
aplikacja użytkownika=user application
aplikacja zaplecza=application app
aplikacje administracyjne zgodne z DMI=DMI-based management applications
aplikacje baz danych=database applications
aplikacje graficzne=graphics applications
apostlib=apostlib
apostrof nachylony w lewo=backstick
apotema=apothem
aproksymacja charakterystyki=approximation of characteristic curve
ar=are
arbiter magistrali=bus arbiter
arbitrator zadań=task scheduler
architektonicznie=architecturally
architektura agenta=Enterprise Information Delivery Architecture
architektura klient-serwer=client-server architecture
architektura komponentowa=component architecture
architektura magistrali=bus architecture
architektura obsługi wywołań wspólnych obiektów=Common Object Request Broker
Architecture
architektura otwarta=forwarding architecture
architektura otwarta=open architecture
architektura przekazywania na skrętce nieekranowanej=forwarding architecture UTP
architektura przełączania=switching architecture
architektura ruterów podstawowych=core architecture
architektura segmentowa=bit-sliced architecture
architektura segmentowa=slice architecture
architektura sieci rozłożonej=distributed network architecture
architektura sieci telekomunikacyjnej=communications network architecture
architektura sieci telekomunikacyjnej=data communication network architecture
architektura systemu o transmisji rozproszonej=distributed communications
architecture
architektura systemu sieci=fast-forwarding architecture
architektura systemu sieci=system network architecture
architektura szybkiego przekazywania=fast forwarding architecture
architektura trzywarstwowa=three-tier architecture
architektura wielosegmentowa=multisegment architecture
architektura wielowarstwowa=multi-tiered architecture
architektura ze współużytkowaniem=shared architecture
archiwalny=archival
archiwizacja=archiving
archiwizacja danych=data backup
archiwizacja klucza=key archival
archiwizować=archive
archiwizowanie=archiving
archiwować=archive
archiwowanie=archiving
archiwum=archives
archiwum dyskowe=archive disk storage
archiwum wieloczęściowe=multi-part archive
arcus cosinus w mierze kątowej=anticosine in the degree measurement
arcus sinus=antisine
area cosinus=antihyberbolic cosine
area cosinus=area-hyperbolic cosine
area cotangens=antihyperbolic cotangent
area cotangens=area-hyperbolic cotangent
area sinus=antihyperbolic sine
area sinus=area-hyperbolic sine
area tangens=antihyperbolic tangent
area tangens=area-hyperbolic tangent
argument=operand
argument bezpośredni=immediate operand
argument formalny=formal argument
argument ślepy=dummy argument
argument wynikowy=destination operand
argument źródłowy=source operand
arkusz=spreadsheet
arkusz czyszczący=cleaning sheet
arkusz danych=datasheet
arkusz elektroniczny=electronic spreadsheet
arkusz gęsto zadrukowany=heavily-printed sheet
arkusz informacyjny=fact sheet
arkusz kalibracyjny=calibration sheet
arkusz kalkulacyjny=electronic spreadsheet
arkusz kalkulacyjny=work sheet
arkusz stylu=style sheet
arkusz właściwości=property sheet
arkusze półprzezroczyste na podłożu z mylaru=mylar-based translucent sheets
arsen=arsenic
arsenek galowy=gallium arsenide
arseno-fosforek galowy=gallium arsenide phosphide
arsenowy=arsenic
artefakt=artifact
arytmetyka adresowa=address arithmetic
arytmetyka dużej precyzji=long-word arithmetic
arytmetyka liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo=binary-coded decimal
arithmetic
arytmetyka modularna=modular arithmetic
arytmetyka modulo=modular arithmetic
arytmetyka podwójnej precyzji=double precision arithmetic
arytmetyka stałopozycyjna=fixed-point arithmetic
arytmetyka stałoprzecinkowa=fixed-point arithmetic
arytmetyka wielokrotnej precyzji=multi-precision arithmetic
arytmetyka zmiennopozycyjna=floating-point arithmetic
arytmetyka zmiennoprzecinkowa=floating-point arithmetic
arytmometr=arithmometer
arytmometr komputera=arithmetic logic unit
asemblacja warunkowa=conditional assembly
asembler=assembler
asembler adresowania bezwzględnego=absolute assembler
asembler bezpośredni=inline assembler
asembler bezwzględny=absolute assembler
asembler symboliczny=symbolic assembler
asembler wbudowany=inline assembler
askorbinowy=ascorbic
askryptor=non-descriptor
asocjacja binarna=binary association
asocjacja danych w paśmie promieniowania podczerwonego=infrared data association
asocjacja dwukierunkowa=bidirectional association
asocjacja jednokierunkowa=unidirectional association
asocjacja kwalifikowana=qualified association
asocjacja pochodna=derived association
asocjacja ternarna=ternary association
asocjacyjny=associative
astabilny=astable
astabilny oscylator blokujący=astable blocking oscillator
astabilny oscylator samodławny=astable blocking oscillator
Astat=Astatine
astygmatyzm=astigmatism
asymetria=assymetry
asymetryczna cyfrowa linia abonencka=Asymmetric Digital Subscriber Line
asymetryczna wstęga boczna=asymmetric sideband
asymetryczne przetwarzanie na wielu procesorach=asymmetric multiprocessing
asymetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe=asymmetric multiprocessing
asymetryczne wejście-wyjście=assymetric input/output
asymetryczne wejście-wyjście=assymetric input-output
asymetryczne wejście-wyjście=assymetric input-output assymetric
asymetrycznie=asymmetrically
asymptotycznie=asymptotically
asymptotyczny=asymptotic
asymptotyczny=asymptotical
asynchroniczna aktualizacja ciągła=asynchronous continuous update
asynchroniczna aktualizacja wsadowa=asynchronous batched update
asynchroniczna modulacja długości impulsu=asynchronous pulse length modulation
asynchroniczne przesyłanie danych=asynchronous data transfer
asynchroniczne złącze komunikacyjne=asynchronous communications interface
adapter
asynchronicznie=asynchronously
asynchroniczność=asynchronicity
asynchroniczny adapter sprzęgu komunikacyjnego=asynchronous cotnmunications
interface adapter
asynchroniczny protokół szeregowy=asynchronous serial protocol
asynchroniczny tryb zrównoważony=asynchronous balanced mode
asyndetyczny=asyndetic
atak adaptacyjny=adaptive attack
atak aktywny=active attack
atak bez tekstu jawnego=ciphertext only attack
atak czynny=active attack
atak hasła na zasadzie pełnego przeglądu=brute-force password attack
atak kluczami pokrewnymi=related key attack
atak lustrzany=reflection attack
atak maskaradowy=masquerade attack
atak metodą odbicia lustrzanego=reflection attack
atak metodą powtórzenia=man in the middle attack
atak metodą powtórzenia=replay attack
atak na zasadzie pełnego przeglądu=brute-force attack
atak na zasadzie pełnego przeglądu=exhaustive attack
atak powtórzeniowy=man in the middle attack
atak przeplotowy=flood attack
atak przeplotowy=interleaving attack
atak przez wybór kolejnych numerów telefonicznych=war dialing attack
atak sieci komputerowej=computer network attack
atak słownikowy=dictionary attack
atak sterowany danymi=data-driven attack
atak tekstem zaszyfrowanym=ciphertext only attack
atak wyczerpujący=exhaustive attack
atak z wykorzystaniem paradoksu dnia urodzin=birthday attack
atak za pomocą wybranego tekstu jawnego=chosen plaintext attack
atak ze spotkaniem w środku=meet in the middle attack
atak znanym tekstem jawnym=known plaintext attack
atestacja klucza=key validation
atestacja taśmy=tape certification
atmosfera absolutna=atm atmosphere
atom akceptorowy=acceptor atom
atom akceptorowy zjonizowany=ionized acceptor atom
atom donorowy zjonizowany=ionized donor atom
atom międzywęzłowy=interstitial atom
atomiczność=atomicity
atomistyka=atomistics
atomizacja=atomization
atomowo=atomically
atomowość=atomicity
atomowość, spójność, izolacja, trwałość=Atomicity-Consistency-Isolation-
Durability
atrakcyjność dla biznesu=business value
atrament magnetyczny=magnetic ink
atrybut adresu=address attribute
atrybut alternatywny=alternative attribute
atrybut asocjacji=association attrribute
atrybut atomowy=atomic attribute
atrybut domyślny=default attribute
atrybut dzielony=shared attribute
atrybut klasy=class attribute
atrybut kolumny=column attribute
atrybut masowy=bulk attribute
atrybut multimedialny=multimedia attribute
atrybut opcjonalny=optional attribute
atrybut pochodny=derived attribute
atrybut podstawowy=prime attribute
atrybut powiązania=link attribute
atrybut powtarzalny=repeating attribute
atrybut prosty=simple attribute
atrybut referencyjny=pointer attribute
atrybut rozszerzony=extended attribute
atrybut statyczny=static attribute
atrybut wewnętrzny=internal attribute
atrybut wielowartościowy=multi-valued attribute
atrybut wirtualny=virtual attribute
atrybut wskaźnikowy=pointer attribute
atrybut wyjątku=exception attribute
atrybut wystąpienia=instance attribute
atrybut zdarzenia=event attribute
atrybut zewnętrzny=external attribute
atrybut złożony=complex attribute
atrybut złożony=composite attribute
atrybuty addytywne=additive attributes
atrybuty obrazu=image attributes
atrybuty pliku=file attributes
audiometr=audiometer
audiowizualny=audiovisual
audiowizualny=videosonic
audyt programu=program audit
autocertyfikat=self certificate
autodopasywanie=autofit
autodyna=autodyne
autoinkrementacja=autoincrementing
autokod=autocode
autokoder=autocoder
autokonfiguracja=autoconfiguration
autokorelacja=autocorrelation
autokreślarka=digital plotter
autokształt=AutoShapes
automat o skończonej liczbie stanów=finite state machine
automat skończony=finite automaton
automat skończony=finite state machine
automat stanów=state machine
automatyczna analiza treści=auto-abstract
automatyczna analiza treści=automatic abstract
automatyczna analiza treści=machine abstract
automatyczna centrala elektroniczna=electronic automatic exchange
automatyczna cyfrowa regulacja częstotliwości=digital automatic frequency
control
automatyczna filtracja sygnałów=automatic signal filtration
automatyczna generacja testów=automatic test generation
automatyczna generacja wzorów testujących=automated test pattern generation
automatyczna identyfikacja numeru=automatic number identification
automatyczna identyfikacja numeru=neither nor
automatyczna klasyfikacja i interpretacja danych=automatic classification and
interpretation of data
automatyczna kompensacja niskich tonów=automatic bass compensation
automatyczna konfiguracja=automatic configuration
automatyczna korekcja błędów=automatic error correction
automatyczna maszyna obliczeniowa=automatic computing engine
automatyczna negocjacja=autonegotiation
automatyczna ocena komputera=automatic computer evaluation
automatyczna polaryzacja wsteczna=automatic back bias
automatyczna regulacja amplitudy=automatic amplitude control
automatyczna regulacja chrominancji=automatic chrominance control
automatyczna regulacja czasu=automatic time control
automatyczna regulacja czułości=automatic sensitivity control
automatyczna regulacja fazy i częstotliwości=automatic phase and frequency
control
automatyczna regulacja głośności=automatic volume control
automatyczna regulacja głośności=automatic volume regulation
automatyczna regulacja mocy wejściowej=automatic power input control
automatyczna regulacja napięcia=automatic voltage control
automatyczna regulacja napięcia początkowego=automatic bias control
automatyczna regulacja obciążenia=automatic load control
automatyczna regulacja poziomu=automatic level control
automatyczna regulacja poziomu sygnału stereofonicznego=automatic stereo level
automatyczna regulacja przeciążenia=automatic overload control
automatyczna regulacja selektywności=automatic selectivity control
automatyczna regulacja siły głosu=automatic strength regulation
automatyczna regulacja szerokości pasma=automatic bandwidth control
automatyczna regulacja tła=automatic background control
automatyczna regulacja wiązki promieniowania=automatic beam control
automatyczna regulacja wielkości progowej=automatic threshold control
automatyczna regulacja wyjścia=automatic output control
automatyczna regulacja wzmocnienia=automatic gain control
automatyczna regulacja wzmocnienia i częstotliwości=automatic gain and frequency
control
automatyczna rejestracja=auto-registration
automatyczna sekretarka=answer phone
automatyczna sekretarka=answering machine
automatyczna sieć cyfrowa=automatic digital network
automatyczna stabilizacja prądu-wiązki promieniowania=automatic beam-current
stabilizing
automatyczna stacja informacyjna=automatic informational station
automatyczna transmisja obrazu=automatic picture transmission
automatyczna zmiana rozmiaru=autosize
automatyczne analizowanie treści=automatic abstracting
automatyczne cyfrowe gromadzenie i zapisywanie danych=automatic digital
acquisition and recording
automatyczne czytanie pisma=automatic character recognition
automatyczne dopasowanie biegunowości=automatic polarity correction
automatyczne dostosowanie=auto adaptation
automatyczne dostosowanie=auto adaption
automatyczne dzielenie wyrazów=automatic hyphenation
automatyczne generowanie klucza=automatic key generation
automatyczne generowanie znaków=automatic character generation
automatyczne gromadzenie danych=automatic data acquisition
automatyczne gromadzenie danych=automatic data collection
automatyczne indeksowanie=autoindexing
automatyczne kontrolowanie zapasów=automated stock control
automatyczne ładowanie=autoload
automatyczne monitorowanie bezpieczeństwa=automated security monitoring
automatyczne nadlewanie=auto-spreading
automatyczne nastawianie zera=automatic zero set
automatyczne odtwarzanie wiązania=autocommit rebind
automatyczne ograniczanie modulacji=automatic modulation limiting
automatyczne ograniczanie zniekształceń wizyjnych=automatic video noise limiting
automatyczne podawanie komunikatów=automatic message routing
automatyczne pomiary odległości i kąta=automatic distance and angle measurement
automatyczne ponowne załadowanie=autoreload
automatyczne poprawianie błędów=automatic error correction
automatyczne powtarzanie na żądanie=automatic repeat on request
automatyczne programowanie i zapisywanie=automatic programming and recording
automatyczne przełączanie zakresu=auto-ranging
automatyczne przeliczanie danych=automatic data computing
automatyczne przenoszenie wyrazów=automatic hyphenation
automatyczne przetwarzanie=autoprocessing
automatyczne przetwarzanie danych=automatic data processing
automatyczne przetwarzanie informacji=automatic information processing
automatyczne rozliczanie komunikatów=automatic message accounting
automatyczne rozpoznawanie=auto original sensing
automatyczne rozpoznawanie=automatic recognition
automatyczne rozpoznawanie biegunowości=automatic polarity detection
automatyczne rozpoznawanie formatu=automatic format recognition
automatyczne rozpoznawanie mowy=Automated Speech Recognition
automatyczne rozpoznawanie mowy=automatic speech recognition
automatyczne rozpoznawanie obrazów=automatic cognition
automatyczne rozpoznawanie pól=automatic field recognition
automatyczne rozpoznawanie sprzętu=autoprobe
automatyczne rozpoznawanie sprzętu=autoprobing
automatyczne rozpoznawanie znaków=automatic character recognition
automatyczne sterowanie odbiorem=automatic reception control
automatyczne testowanie pojemności=automatic capacitance testing
automatyczne tłumaczenie maszynowe wysokiej jakości=fully automatic high quality
machine translation
automatyczne udostępnianie=automatic vary on
automatyczne urządzenie kodujące=automatic coding machine
automatyczne urządzenie odpowiadające=automatic answering equipment
automatyczne urządzenie rozpoznawania sygnałów=automatic signal recognition unit
automatyczne urządzenie rysujące=automatic drafting equipment
automatyczne urządzenie rysujące=automatic drafting machine
automatyczne ustalanie zakresu=automatic ranging
automatyczne uzgadnianie=autonegotiation
automatyczne wczytywanie programu do pamięci=autoload
automatyczne wybieranie numerów=automatic calling
automatyczne wybieranie numerów telefonicznych=autodial
automatyczne wybieranie numeru=automatic dial
automatyczne wykonanie abstraktu=automatic abstracting
automatyczne wykrywanie=auto original sensing
automatyczne wykrywanie sprzętu=autosensing
automatyczne wykrywanie sprzętu=hardware auto detect
automatyczne wyłączanie portu=auto port disabling
automatyczne wyłączanie portu=autoport disabling
automatyczne wyłączanie systemu=auto-shutdown
automatyczne wyrównanie wkładów z atramentem=automatic cartridge alignment
automatyczne wyrównywanie obciążenia=automatic loading balancing
automatyczne wyrównywanie wierszy=automatic line adjustment
automatyczne wyznaczanie tras komunikatów=automatic message routing
automatyczne żądanie powtórzenia=automatic request for repetition
automatyczne zarządzanie produkcją=automated production management
automatyczne zatwierdzenie=autocommit
automatyczne zdalne sterowanie=automatic remote control
automatyczne złączenie=auto-join
automatycznie=automatically
automatycznie włączany tryb czuwania=automatic sleep mode
automatyczny=self-acting
automatyczny analizator obwodów=automated circuit analyzer
automatyczny analizator obwodów=automatic circuit analyser
automatyczny generator programów=automatic program generator
automatyczny kanał przesyłania danych=automatic binary data link
automatyczny schemat logiczny=automated logic diagram
automatyczny system kontroli=automatic checkout system
automatyczny tester uszkodzeń izolacji=automatic distortion reduction
automatyczny układ precyzyjnego dostrojenia=automatic selecticn of any channel
automatyczny zespół wybierający=autodump
automatyczny zespół wybierający=automatic dialing unit
automatyczny zespół wybierający=fully automatic
automatyka=automatics
automatyzacja biblioteki=library automation
automatyzacja biur=office automation
automatyzacja prac biurowych=office automation
automatyzacja projektowania=design automation
autonomicznie=autonomously
autoopis=autodescription
autoreferencjalność=self-reference
autoresponder=autoresponder
autoresponder=mailbot
autorstwo=authorship
autorytatywnie=authoritatively
autoryzowany=authorized
autoryzowany dealer=authorized dealer
autosegmentacja=autosegmentation
autotest=self test
autotransduktor=autotransductor
autotransformator=autotransformer
autotransformator=variable-voltage transformer
autouzupełnianie=autoexpand
autowymiarowanie=autodimensioning
autozapis=autosave
awaria sprzętu=equipment failure
awaria zasilania=power failure
awaryjne dyskietki odzyskiwania=emergency recovery diskette
awaryjne wyłączenie energii elektrycznej=emergency power cut-off
awaryjne zakończenie pracy=close-down
awaryjne zakończenie pracy=disorderly close-down
awaryjny=emergency
awaryjny dostęp zdalny=emergency remote access
awaryjny nadajnik lokatora=emergency locator transmitter
awizo wysyłki=shipment notification
azot=azote
azot=nitrogen
azotan=nitrate
azotowy=nitric
azotowy=nitrogenous

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (2)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Gościu, pytasz o model elektronicznego tunera do instrumentów, np. gitary basowej
No avatar
Gość
CO TO JEST Clifton .finest musical instruments 555C
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Elektroinstalatorzy - instalacje elektryczne Elektroinstalatorzy - ... Forum w którym są poruszane tematy związane z branżą elektroinstalacyjną, osprzętem. Porady, opinie, ...
TRANSFORMATORY  TOROIDALNE I ZASILACZE LINIOWE TRANSFORMATORY TOROIDALNE I ... Producenci i konstruktorzy transformatorów i zasilaczy
LabVIEW LabVIEW Grupa użytkowników środowiska programowania LabVIEW.
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl