Farnell element14   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Elektrotechnika Uprawnienia zawodowe dla elektryków i zasady ich uzyskiwania
drukuj stronę
poleć znajomemu

Uprawnienia zawodowe dla elektryków i zasady ich uzyskiwania

Uprawnienia biegłego sądowego

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości wydał Rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. nr 15, poz. 133), które określa aktualnie zasady ustanawiania i obowiązki biegłych sądowych, w szczególności w zakresie nauki i techniki, w tym w specjalnościach związanych z elektryką.

Biegłych sądowych ustanawia przy sądzie okręgowym prezes danego sądu.

Biegłych ustanawia się na okres 5 lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.

Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy zatrudniającego tę osobę.

Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) ukończyła 25 lat życia;
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi wiedzy;
4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu.

W razie potrzeby ustanowienia biegłego, prezes sądu może w szczególności zwrócić się do właściwych stowarzyszeń lub organizacji zawodowych, przedsiębiorstw państwowych, instytucji, szkół wyższych oraz urzędów państwowych o wskazanie osób posiadających teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Biegły nie może odmówić wykonania należących do jego obowiązków czynności w okręgu sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony, zleconych przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, z wyjątkiem wypadków określonych w przepisach regulujących postępowanie przed tymi organami.

Biegłemu przysługuje za wykonanie czynności wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi przepisami sądowymi.

Prezes sądu okręgowego zwalnia z funkcji biegłego:
1) na jego prośbę;
2) jeżeli biegły utracił warunki do pełnienia tej funkcji albo gdy zostanie stwierdzone, że w chwili ustanowienia warunkom tym nie odpowiadał i nadal im nie odpowiada.

Prezes może zwolnić z funkcji biegłego z ważnych powodów, w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności.

Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

W styczniu każdego roku prezes podaje do wiadomości sądom rejonowym w okręgu sądu okręgowego oraz Ministerstwu Sprawiedliwości listy biegłych sądowych, a także zawiadamia niezwłocznie o każdej zmianie listy o wszczęciu wobec tych osób postępowania karnego albo o ubezwłasnowolnienie.

Przed upływem okresu ustanowienia zainteresowany biegły winien wystąpić do prezesa sądu okręgowego z prośbą o przedłużenie ustanowienia na kolejny okres 5-letni.

Uprawnienia audytora energetycznego

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.) określa nową formę pomocy Państwa w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach. Podstawą uzyskania pomocy, czyli umorzenia 25% kredytu jest zrealizowanie zaleceń audytu energetycznego, którego metodologia jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 12, poz. 114).

W/w ustawa określa:
1) zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu:
a) zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych i budynków służących dl wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,
b) zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków, o których mowa w lit.a),
c) całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne.

Podstawą wystąpienia przez inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej jest przedstawienie audytu energetycznego – czyli opracowania określającego zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:
1) dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,
2) ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
3) opis możliwości wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
4) wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Do sporządzania audytu energetycznego uprawnione są osoby fizyczne, które po odbyciu odpowiedniego szkolenia uzyskały licencję zawodową audytora energetycznego. Obowiązująca w tym zakresie ustawa stosuje zasadę swobody rynkowej działalności firm szkoleniowych. Szkolenia mają być prowadzone przez osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dysponują odpowiednią do tego celu kadrą, warunkami lokalowymi i materiałami dydaktycznymi oraz są niezależne od zleceniodawców sporządzania świadectw energetycznych. Program szkoleń ujmuje następujące zagadnienia:
I. Część ogólna:
1.1. Użytkowanie i oszczędność energii w budynkach
1.2. Doradztwo energetyczne
1.3. Aspekty formalno-prawne oceny energetycznej budynków

II. Część techniczna:
2.1. Ochrona cieplna budynków, zagadnienia fizyki budowli
2.2. Kotły na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
2.3. Systemy ogrzewania
2.4. Systemy zaopatrzenia w tzw. ciepłą wodę użytkową
2.5. Systemy wentylacji i klimatyzacji
2.6. Odnawialne źródła energii i pompy ciepła
2.7. Oszczędność energii elektrycznej w budynkach
2.8. Kierowanie gospodarką energetyczną
2.9. Metody pomiarów i badań oraz termowizja
2.10. Termomodernizacja budynków, możliwości poprawy standardu energetycznego budynków
III. Ocena energetyczna budynków i lokali mieszkalnych, świadectwo energetyczne budynku i lokalu mieszkalnego
3.1. Metoda wyznaczania klasy energetycznej w odniesieniu do budynku oraz lokalu mieszkalnego
3.2. Programy komputerowe do oceny energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Szkolenia mają być przeprowadzane na koszt osób ubiegających się o nadanie licencji zawodowej audytora energetycznego, o wysokości nie wyższej od 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia.

Ustawa przewiduje również możliwość uruchomienia rocznych podyplomowych studiów dotyczących audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, których ukończenie będzie równorzędne z odbyciem szkolenia.

Duże doświadczenie praktyczne w zakresie szkolenia audytorów energetycznych posiada Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej (P-JCEE).

Uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych Budynków

Nowym rodzajem uprawnień, jakie będą możliwe do uzyskania przez elektryków są uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków i lokali mieszkalnych, czyli świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości.

Znowelizowana ustawa – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), z późn. zm.) wprowadza od stycznia 2009r. obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków nowo budowanych, dla lokali które będą przedmiotem transakcji i umowy najmu oraz dla budynków, w wyniku prac remontowych lub modernizacyjnych zmieniła się charakterystyka energetyczna. O uzyskanie takich uprawnień może starać się inżynier z uprawnieniami projektowymi, osoba z wyższym wykształceniem w kierunkach określonych przez ustawę Prawo budowlane, która ukończy specjalne szkolenie pomyślnie zdanym egzaminem oraz absolwent ukierunkowanych na doradztwo energetyczne studiów podyplomowych.

Ogólne zasady szkolenia i zdobywania uprawnień do przeprowadzania certyfikacji energetycznej budynków zostały przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i opublikowane w Rozporządzeniu MI z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową (Dz. U. Nr 191, z dnia 31 stycznia 2008 r.) Rozporządzenie to stanowi wdrożenie w naszym kraju Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Podane wyżej rozporządzenie określa sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do wykonywania oceny energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Również został określony sposób przeprowadzenia dwustopniowego postępowania kwalifikacyjnego przed specjalną komisją o nadanie uprawnień (egzamin).

Na podstawie zapisów, które znalazły się w Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury wiadomo, że kurs musi składać się co najmniej z 50 godzin zajęć, na których uczestnicy będą poznawać nie tylko podstawy prawne certyfikacji, ale i praktycznie certyfikować budynek, opracowywać dla niego świadectwo oraz wystawiać szkoleniowe świadectwa. Takie ćwiczenia to integralny element szkolenia, w którym muszą znaleźć się również informacje o sposobach oceny stanu ochrony cieplnej budynku, sposobach oceny systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, o systemach wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej, a także o metodach oceny instalacji oświetleniowej w certyfikowanym budynku.

Szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków przeprowadzane są na koszt samych zainteresowanych, a ustawodawca określa, że nie mogą być one wyższe niż 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia (dzisiaj to ok. 1800 zł). Opłata za dwustopniowy egzamin kwalifikacyjny na audytora energetycznego wynosi maksymalnie 1450 zł.

Dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzać komisja powołana przez Ministra Budownictwa. Ma ona obowiązek zbierać się przynajmniej raz na pół roku. Opłatę za kurs pobierają instytucje szkolące, natomiast oplata za egzamin kwalifikacyjny (oba stopnie) wpłacana jest na wskazane konto departamentu Ministerstwa Budownictwa.

W rozporządzeniu ustalono, że samo szkolenie powinno składać się z części teoretycznej oraz praktycznej, a czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 50 godzin, przy czym w części praktycznej nie mniej niż 8 godzin, i kończyć się egzaminem sprawdzającym umiejętności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Dla ułatwienia dostępu do bazy audytorów i kontroli ich pracy osoby, którym nadano uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków znajdą się w spisie zwanym “rejestrem audytorów energetycznych”. Rejestr będzie poprowadzony przez odpowiedni departament w Ministerstwie Budownictwa. Do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków mogą, bez szkolenia i egzaminu, być wpisani inżynierowie budownictwa różnych specjalizacji z uprawnieniami projektowymi, a taki wpis dokonywany będzie na pisemny wniosek danej osoby.

Kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia procesu nadawania uprawnień w tym zakresie ma kwestia wydania rozporządzenia określającego metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, którego projekty z marca, maja i września 2008r. znalazły się na stronie internetowej Min. Infrastruktury ale termin wprowadzenia tego rozporządzenia w życie był ciągle przesuwany. Sytuacja ta powodowała utrudnienia dla organizatorów szkoleń i przesuwała w czasie rozpoczęcie procesu nadawania uprawnień audytora energetycznego uprawnionego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W ostatnim okresie sytuacja w tym zakresie uległa jednak zmianie, gdyż Minister Infrastruktury w dniu 6 listopada 2008 r. wydał Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej, które określa sposób sporządzania świadectw i ich wzory oraz metodologię obliczania charakterystyki energetycznej.

W tym samym dniu Ministerstwo Infrastruktury wydał również Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. w kierunku wdrożenia postanowień Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Powstały więc warunki do organizacji szkoleń i przeprowadzania egzaminów w tym zakresie.

Uprawnienia specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej

Bardzo istotnego i aktualnego znaczenia w ostatnich latach nabiera kwestia jakości energii elektrycznej oraz kształcenia specjalistów w tym zakresie.

Możliwość taką stanowi ogólnoeuropejski program LPQI (Leonardo Power Quality Initiative), którego celem jest pogłębianie wiedzy i rozwiązywanie problemów związanych z jakością zasilania. W ramach tego programu wypracowany został system szkoleń przygotowujących do uzyskania tytułu „Specjalisty w Dziedzinie Jakości Energii Elektrycznej 1, 2 i 3 stopnia” (Power Quality Expert-Level 1, 2 and 3). Certyfikat jest nadawany trzystopniowo w sposób hierarchiczny (każdy następny stopień uzyskuje się po zaliczeniu
poprzedniego): specjalista pierwszego stopnia, specjalista drugiego stopnia, specjalista trzeciego stopnia.

Certyfikat uzyskuje się dwuetapowo poprzez:
• zdobywanie wiedzy przez kandydatów,
• weryfikacje posiadanej wiedzy.
Obecnie rekomendowanymi sposobami zdobywania wiedzy są:
• studia z uzyskaniem specjalizacji w zakresie jakości energii elektrycznej,
• studia podyplomowe z programem pokrywającym się z 11 modułami LPQIVES organizowanymi przez uczelnie,
• serie seminariów prowadzonych przez LPQIVES, które mogą być organizowane przez uczelnie lub stowarzyszenia naukowo-techniczne,
• doświadczenie zdobyte w pracy w dziedzinie jakości energii potwierdzone testem.

Specjaliści Jakości Zasilania uzyskują kompetencje w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z jakością zasilania, a certyfikat (The PowerQuality Expert Certificate) stanowi potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych, jako specjalisty w dziedzinie jakości energii. W kraju merytoryczny nadzór nad systemem szkoleń według regulaminu przyjętego przez ZG SEP sprawuje Polski Komitet Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej SEP, a sprawami organizacyjnymi szkoleń zajmuje się Oddział Krakowski SEP (biuro@sep.krakow.pl). Aktualnie przygotowywany jest cykl szkoleń, w których udział stanowi warunek konieczny do uzyskania tytułu specjalisty w zakresie JEE i międzynarodowego certyfikatu specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej.

Należy nadmienić, że w ramach pierwszego cyklu szkoleń certyfikat taki zdobyło w kraju 35 osób. Szczegóły dotyczące programu szkoleń oraz zasad uzyskania uprawnień specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej można znaleźć na stornie internetowej PKJiEUEE SEP oraz na stronie SEP.

follow us in feedly
Średnia ocena:
 
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (4)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Gość
Dokladnie,kpina.W innych krajach robisz uprawnienia raz i sa ważne u nas w polsce to tylko nabijanie komuś kasy i zawracanie dupy.
No avatar
J
kpina i napedzanie komus pieniedzy. te egzaminy to tez kpina dla elektryków
Brak obrazka
Z tego co wiem to każdy kraj ma swoje uprawnienia i nasz nie wiele się zdadzą za granicą.
No avatar
Lukasz
Czy uprawnienia eksploatacyjne SEP rowniez obowiazuja w innych krajach UE?

Pozdrawiam, Lukasz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl