Raport GUS: Odnawialne źródła energii w Polsce w 2011 r. - ENERGIA ODNAWIALNA - BIOMASA - POLSKA - OZE - ENERGETYKA ODNAWIALNA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Raport GUS: Odnawialne źródła energii w Polsce w 2011 r.
drukuj stronę
poleć znajomemu

Raport GUS: Odnawialne źródła energii w Polsce w 2011 r.

Raport GUS: Odnawialne źródła energii w Polsce w 2011 r.
fot. Micky.!./CC/Flickr

Główny Urząd Statystyczny opublikował niedawno coroczny raport "Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku". Celem publikacji jest przedstawienie informacji z zakresu pozyskiwania i zużycia energii ze źródeł odnawialnych w roku 2011 oraz dostępnych danych za lata 2002–2010. Prezentujemy główne wnioski płynące z szóstej edycji dokumentu.

 • Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym pozyskaniu energii pierwotnej ogółem w 2011 roku wyniósł 11,2%.
 • Najwięcej ten energii dostarczyła biomasa stała – 85,6%.
 • W 2010 roku OZE wytworzyły jedynie 7% energii elektrycznej w Polsce. W UE było to 19,9%.
 • Na tle Unii Europejskiej Polska wypada lepiej tylko, jeśli wziąć pod uwagę finalne zużycie energii. W 2010 roku w UE ze OZE pochodziło 6,8%, w Polsce – 7%.

Publikacja zawiera zbiorcze dane statystyczne dotyczące pozyskania i zużycia energii z wykorzystywanych w Polsce odnawialnych źródeł energii, a w szczególności: biomasy stałej, energii promieniowania słonecznego, energii wody, energii wiatru, biogazu, biopaliw ciekłych dla transportu, energii geotermalnej, odpadów komunalnych oraz ciepła otaczającego środowiska, przy zastosowaniu pomp ciepła. W publikacji uwzględniono również dane dotyczące ilości energii elektrycznej i ciepła uzyskiwanych z OZE.

Dane statystyczne nt. energii ze źródeł odnawialnych zostały pozyskane przez GUS w ramach badań statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej objętych rocznymi programami badań statystycznych statystyki publicznej realizowanymi w latach 2001–2010.

Produkcja energii pierwotnej

W 2010 roku w Polsce pozyskano 6,9 Mtoe energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych. Stanowiło to 10,2% z 67,5 Mtoe tej energii wtedy pozyskanej. Dla porównania w Unii Europejskiej było to 166,6 z 830,9 Mtoe, czyli 20,1%. Jeszcze 4 lata wcześniej OZE stanowiły odpowiednio 6,1% i 14,1%.

Zarówno w Polsce, jak i całej wspólnocie od 2003 roku następował wzrost udziału OZE. W 2010 z roku na rok wzrost ten był największy i wyniósł 12% w UE oraz 13,7% w Polsce. W stosunku do roku 2002 można mówić o wzroście odpowiednio o 70,9% i 68,3%, do roku 2006 – o 34,9% i 44,3%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym pozyskaniu energii pierwotnej ogółem w 2011 roku wyniósł o jeden punkt procentowy więcej niż w roku poprzedzającym – 11,2%. Największy udział miała w tym biomasa stała (85,57%). Wkład wszystkich nośników energii odnawialnej prezentuje poniższa tabela:

 • Biomasa stała ............................. 85,57%
 • Biopaliwa ciekłe ............................ 5,54%
 • Energia wiatru.............................. 3,55%
 • Energia wody............................... 2,58%
 • Biogaz ........................................ 1,76%
 • Odpady komunalne ...................... 0,41%
 • Pompy ciepła ............................... 0,29%
 • Energia geotermalna ....................  0,16%
 • Energia prom. słonecznego ............ 0,13%

Struktura pozyskania energii w Polsce i w Europie

GUS dysponuje europejskimi statystykami z 2010 roku. Aby właściwie ocenić postępy Polski na tle Europy, poniżej wzięto pod uwagę dane z 2010 roku, trochę różniące się od przedstawionych powyżej zestawień za rok 2011.

Z 10,2% udziałem energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej nie tylko na tle całej Unii, lecz także poszczególnych państw europejskich w 2010 roku wypadaliśmy słabo. W Łotwie stanowiła ona wtedy 99,4%, na Litwie – 90,5%, w Austrii – 73,2%, a w Finlandii i Szwecji ponad 50%. Niewiele gorsi od nas byli zaś Czesi z 9,2%.

Najwięcej energii pierwotnej z odnawialnych źródeł pochodzi w Polsce z biomasy stałej – jest to aż 85,6%. Spośród omawianych w raporcie krajów większy od nas udział tego źródła energii ma tylko Estonia (97%). Najmniej z biomasy stałej korzystają Niemcy, gdzie jej udział wynosi 37,3%. W całej Unii stanowi on 48,5%. Jeszcze cztery lata wcześniej biomasa odpowiadała tam za 52,7%, w Polsce za 90,8%, z roku na rok odnotowuje się spadek jej udziału w produkcji energii pierwotnej.
Najbliżej Europy jest nam w przypadku biopaliw. We Wspólnocie pozyskiwało się z nich 7,8% energii pierwotnej, w Polsce – 6,7%.

Dużo poniżej średniej europejskiej (7,7%) plasujemy się natomiast, gdy wziąć pod wagę energię z wiatru. I to pomimo to, że w latach 2006-2010 odnotowaliśmy spory wzrost jej udziału – z 0,5% do 2,1%. W Niemczech w 2010 roku wskaźnik ten wyniósł 9,9%, jeszcze dalej w tyle niż my pozostają Łotwa i Łotwa (0,2%) i (0,1%).

Także jeśli chodzi o biogaz, trudno równać się komukolwiek z Niemcami (20,4%). W UE-27 dostarcza tylko 6,6% energii pierwotnej, w Polsce – 1,7%.

Energia geotermalne to jedynie 0,2% polskiej energii pierwotnej, podczas gdy w Europie to 3,5%. To jedyne źródło, oprócz biomasy, które w stosunku do roku 2006 odnotowało spadek udziału (z 0,3%).

Bardzo znikomy udział, na poziomie 0,1%, w produkcji energii pierwotnej w Polsce ma również energia promieniowania słonecznego. Tu przodują również Niemcy z 4,4%. Austria i Czechy notują liczby bliskie 2% i są bliskie średniej europejskiej wynoszącej 2,2%. W 2006 roku wynosiła ona jedynie 0,8%.

W bardzo znikomym stopniu wykorzystywanie są u nas odnawialne odpady komunalne. W UE-27 w 2010 roku źródło to dostarczało aż 4,8% energii pierwotnej.

Produkcja energii elektrycznej

W 2010 roku w całej Unii OZE wytworzyły 19,9% energii elektrycznej. W Polsce było jedynie 7% – najmniej z porównywanych krajów. Od 2004 roku wskaźnik ten podniósł (z 2,1%), ale wśród porównywanych w raporcie krajów plasujemy się na ostatnim miejscu. W 2010 roku Austrii OZE zapewniły 61,4% energii elektrycznej, w Szwecji 54,5%, a na Łotwie – 48,5%. Z tych 7% ponad połowa energii wytworzona została dzięki biomasie (54,2%), 26,8% – wodzie, 12,4% – wiatrowi, a 3,7% – biogazowi.

W latach 2002-2011 zwiększył się udział energii elektrycznej wytworzonej z biomasy stałej w łącznej produkcji energii elektrycznej z OZE (w 2011 r. – 54,4%). Kolejnymi nośnikami energii elektrycznej w 2011 r. były: energia wiatru – 24,4%, energia wody – 17,7% oraz biogaz – 3,4%. Biopaliwa i promieniowanie słoneczne stanowiły znikomą część, tj. odpowiednio 0,011% i 0,008%.

Od 2002 roku udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w Polsce znacząco się zmienił, co prezentują poniższe wykresy.

ee z oze 2002-11

Udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2002 (wykres górny) i 2011 r. (wykres dolny). Źródło: GUS.

Finalne zużycie energii ogółem

Jeden wskaźnik związany z odnawialnym źródłami energii jest w Polsce wyższy niż w dwudziestu siedmiu krajach Unii. W 2010 roku w UE finalne zużycie energii wyniosło ogółem 1153,3 Mtoe, z czego tylko 78,5 Mtoe pochodziło ze źródeł odnawialnych (6,8%). W Polsce zużycie ukształtowało się na poziomie 66,3 Mtoe, OZE odpowiadało za 4,6 Mtoe, co dało 7%.

Więcej informacji o stopniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej, bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w latach 2006–2011 oraz dostępne dane za lata 2002–2011, w tym m.in. sektorowy i całkowity udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w publikacji GUS-u do pobrania ze strony: www.stat.gov.pl/gus/5840_3680_PLK_HTML.htm

Źródło: ChrońmyKlimat.pl

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl