Dyrektorzy IT prognozują znaczny wzrost popularności chmur prywatnych i publicznych - PROGNOZA - CISCO SYSTEMS - CISCO CONNECTED WORLD REPORT - CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH - CLOUD COMPUTING - PRZETWARZANIE W CHMURZE
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Dyrektorzy IT prognozują znaczny wzrost popularności chmur prywatnych i publicznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Dyrektorzy IT prognozują znaczny wzrost popularności chmur prywatnych i publicznych

Dyrektorzy IT prognozują znaczny wzrost popularności chmur prywatnych i publicznych
źródło: wikipedia.com

Firma Cisco Systems zaprezentowała ostatnią część raportu z cyklu badań Cisco® Connected World Report - międzynarodowego badania, w ramach którego poddano analizie tendencje w zachowaniach pracowników związane z dostępem do informacji w dowolnym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia, a także możliwości informatyków w zakresie zaspokajania potrzeb tych pracowników.

Najnowsze wyniki dotyczą tendencji w zakresie centrów przetwarzania danych, wirtualizacji i przetwarzania w chmurze (cloud computing), a także zmieniającej się roli działów informatyki w kontekście rosnącej mobilności i coraz większego rozproszenia pracowników.

Z raportu wynika, że informatycy z przedsiębiorstw prowadzących działalność na skalę globalną tworzą nowe miejsca pracy poprzez rozwijanie współpracy pomiędzy zespołami w centrum przetwarzania danych oraz wdrażanie nowych technologii, takich jak wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze. Jednocześnie starają się o zachowanie bezpieczeństwa i nadzoru nad danymi, gdyż pracownicy coraz częściej wymagają dostępu do sieci i informacji, przebywając poza swoim biurem.

 52% informatyków z 13 krajów objętych ogólnoświatowym badaniem stwierdziło, że korzystają lub planują skorzystać z przetwarzania w chmurze. Prognozy przewidują jeszcze wyższe wskaźniki popularności tej technologii w Brazylii (70%), Chinach (69%) i Indiach (76%). Respondenci z całego świata za najważniejsze priorytety w swoich centrach przetwarzania danych na następne trzy lata uznali: zwiększenie prężności i szybkości wdrażania aplikacji biznesowych (33%), lepsze zarządzanie pojemnością zasobów w celu dostosowania tej pojemności do popytu (31%), zwiększenie odporności centrów przetwarzania danych na awarie (19%) oraz obniżenie kosztów zasilania i chłodzenia (17%).

Najważniejsze informacje

Tendencje dotyczące przetwarzania w chmurze

 • Korzystanie z chmur dzisiaj: W 13 krajach objętych badaniem średnio tylko 18% respondentów korzysta dziś z przetwarzania w chmurze, natomiast kolejne 34% respondentów planuje skorzystać z tej technologii w przyszłości.
 • Główni użytkownicy chmur dzisiaj: Na czele listy krajów, w których korzysta się już z przetwarzania w chmurze, znajdują się: Brazylia (27%), Niemcy (27%), Indie (26%), USA (23%) i Meksyk (22%); kraje te przekroczyły średni wskaźnik dla wszystkich krajów wynoszący 18%.
 • Korzystanie z chmur w przyszłości: Znaczna większość (88%) uczestniczących w ankiecie informatyków przewiduje, że w ciągu kolejnych trzech lat będzie przechowywać część danych i aplikacji swojej firmy w chmurach prywatnych lub publicznych.
 • Chmury prywatne: Jedna trzecia informatyków stwierdziła, że ponad połowa danych i aplikacji ich firm znajdzie się w ciągu następnych trzech lat w chmurach prywatnych. Według prognoz wskaźnik rozpowszechnienia chmur prywatnych będzie wyższy w Meksyku (71%), Brazylii (53%) i USA (46%).
 • Perspektywy czasowe dla chmur publicznych: Spośród respondentów, którzy zamierzają korzystać z chmur publicznych, jedna trzecia (34%) planuje wdrożyć takie rozwiązanie w ciągu roku, 44% prognozuje, że ich firmy zaczną korzystać z chmur publicznych w ciągu najbliższych dwóch lat, a 21% oczekuje, że dojdzie do tego w ciągu 2–3 lat.

Tendencje w zakresie wirtualizacji

 • Wirtualizacja serwerów nie jest jeszcze rozpowszechniona w środowiskach produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Tylko 29% respondentów z całego świata zwirtualizowało do tej pory ponad połowę swoich serwerów produkcyjnych i tylko 28% zwirtualizowało do chwili obecnej ponad połowę swoich serwerów nieprodukcyjnych.
 • Główne przyczyny wdrażania wirtualizacji: Za najważniejszą przyczynę informatycy uznali wzrost prężności infrastruktury informatycznej (30%); następne w kolejności przyczyny to możliwość optymalizacji zasobów w celu zredukowania kosztów (24%) oraz szybsze udostępnianie aplikacji (18%).
 • Czynniki hamujące rozpowszechnianie wirtualizacji: Za największe przeszkody na drodze do wirtualizacji uznano m.in. kwestie bezpieczeństwa (20%), obawy o stabilność (18%), trudności w opracowaniu procesów operacyjnych dla środowiska zwirtualizowanego (16%) oraz trudności z zarządzaniem (16%).
 • Wzrost popularności wirtualizacji: W ciągu najbliższych trzech lat sytuacja ulegnie zmianie. Niemal połowa uczestniczących w ankiecie informatyków (46%) spodziewa się, że dojdzie do wirtualizacji 50–100% serwerów w ich środowisku produkcyjnym.
 • Informatycy dostrzegają duże oszczędności zapewniane przez wirtualizację: Dwie piąte respondentów (40%) spodziewa się obniżenia kosztów centrum przetwarzania danych o 25–49%, a kolejne 30% respondentów oczekuje obniżki kosztów sięgającej maksymalnie 24%.

Tendencje, problemy i priorytety w centrach przetwarzania danych

 • Najważniejsze problemy centrów przetwarzania danych: Kierownicy ds. informatycznych uznali, że najważniejsze problemy centrów przetwarzania danych  to m.in. bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność oraz budżet na serwisowanie i zarządzanie.
 • Najważniejsze technologie i tendencje: Jedna trzecia kierowników ds. informatycznych wymieniła mobilny dostęp do informacji jako tendencję, która wywrze największy wpływ na centra przetwarzania danych, zwłaszcza w Chinach (47%), Brazylii (40%) i Niemczech (39%). Za niemal tak samo ważne uznano wirtualizację (32%), wdrożenie ujednoliconej infrastruktury centrów przetwarzania danych (29%), wirtualizację komputerów biurkowych (27%) oraz przetwarzanie w chmurze (17%).
 • Tendencje biznesowe, które wywrą największy wpływ na centra przetwarzania danych w firmach: Kierownicy ds. informatycznych zostali poproszeni o wskazanie wszystkich tych tendencji biznesowych, które mogą w ciągu najbliższych trzech lat wywrzeć największy wpływ na centra przetwarzania danych w ich firmach. Dwie piąte (40%) respondentów stwierdziło, że w ciągu najbliższych trzech lat najważniejszą tendencją biznesową będzie wzrost liczby aplikacji i ilości danych, bezpośrednio za nią uplasowało się zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem (39%) oraz obniżenie kosztów (34%). Wysoką pozycję na liście zajęła takżę obsługa rozproszonych pracowników mobilnych lub zdalnych oraz upowszechnienie technologii wideo i technologii ułatwiających współpracę.
 • Rola sieci: 69% uczestniczących w ankiecie informatyków prognozuje wzrost roli sieci z uwagi na jej kluczową pozycję w centrum przetwarzania danych oraz na zapewnianą przez nią możliwość ujednolicenia zasobów i zarządzania nimi.
 • Najważniejsze priorytety centrów przetwarzania danych: Za główne priorytety centrów przetwarzania danych na całym świecie w ciągu najbliższych trzech lat uznano zwiększenie prężności i szybkości wdrażania aplikacji biznesowych (33%), lepsze zarządzanie pojemnością zasobów w celu dopasowania tej pojemności do popytu (31%), zwiększenie odporności centrów przetwarzania danych na awarie (19%) oraz obniżenie kosztów zasilania i chłodzenia (17%).
 • Główna strategia centrów przetwarzania danych: Za najważniejszą strategię technologiczną, którą zamierzają zrealizować w swoich centrach przetwarzania danych, ponad jedna czwarta (28%) uczestniczących w ankiecie informatyków uznała wdrożenie ujednoliconej infrastruktury centrum przetwarzania danych, która umożliwi połączenie ruchu danych z systemów pamięci masowej oraz ruchu w sieci LAN. Następne pozycje w tym rankingu zajęła wirtualizacja serwerów (23%), przetwarzanie w chmurze (18%), ujednolicone przetwarzanie (17%) oraz wirtualizacja komputerów biurkowych (13%).
 • Ujednolicone przetwarzanie: Mimo tego, że ujednolicone przetwarzanie jest technologią całkiem nową, około jednej piątej (19%) informatyków już ją przetestowało lub wdrożyło, natomiast kolejne 41% planuje przetestować lub wdrożyć rozwiązanie z zakresu ujednoliconego przetwarzania w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
 • Średnia liczba centrów przetwarzania danych: Kierownicy ds. informatycznych stwierdzili, że zasoby serwerowe w ich firmie są rozmieszczone średnio w 14 centrach przetwarzania danych.

Możliwości kariery zawodowej w centrach przetwarzania danych: nowe stanowiska i współpraca zespołów

 • Najważniejsze korzyści z punktu widzenia rozwoju kariery zawodowej: Tendencja do wdrażania ujednoliconej infrastruktury centrów przetwarzania danych spowodowała zacieśnienie współpracy między poprzednio odseparowanymi zespołami informatyków oraz wzrost liczby nowych programów szkoleniowych, nowych certyfikatów oraz nowych stanowisk i funkcji.
 • Możliwości rozwoju kariery zawodowej informatyków: Około 50% informatyków przewiduje pojawienie się w ciągu kolejnych trzech lat nowych możliwości rozwoju kariery zawodowej w tym obszarze, w wyniku szkoleń interdyscyplinarnych oraz współpracy między poprzednio działającymi osobno zespołami. Ponad jedna czwarta (27%) respondentów wskazała wzrost efektywności jako główną przyczynę współpracy między zespołami informatyków, a 25% respondentów uznało rozwój nowych technologii za okoliczność wymagającą większej integracji zespołów informatyków.
 • Rozwój kariery zawodowej: Kraje, w których przewiduje się największy wzrost liczby nowych, atrakcyjnych stanowisk informatycznych w wyniku szkoleń interdyscyplinarnych oraz współpracy, to Indie (59%), Chiny (56%), Hiszpania (53%) i Meksyk (53%).
 • Nowe miejsca pracy: 43% respondentów ze wszystkich badanych krajów oczekuje pojawienia się nowych możliwości pracy dla informatyków w wyniku najnowszych szkoleń i programów certyfikacyjnych dla kierowników centrów przetwarzania danych. Dzieje się tak zwłaszcza w Chinach (64%) i w USA (52%).
 • 41% respondentów dostrzega otwieranie się nowych możliwości kariery zawodowej - pojawiają się stanowiska takie, jak architekt centrum przetwarzania danych i kierownik centrum przetwarzania danych. Czołową pozycję pod tym względem zajmują Chiny (75%) i Indie (51%).

Cytaty

„Centra przetwarzania danych zmieniają się, chcąc zaspokoić oczekiwania pracowników w zakresie dostępu do sieci, aplikacji i informacji w dowolnym miejscu, o dowolnej porze i z dowolnego urządzenia” - powiedziałLew Tucker, dyrektor techniczny Cisco ds. przetwarzania w chmurze. „Z trzeciej części raportu Cisco Connected World Report wynika, że informatycy z całego świata wykorzystują technologie, takie jak wirtualizacja, przetwarzanie w chmurze, wirtualizacja komputerów biurkowych oraz ujednolicona infrastruktura centrum przetwarzania danych, aby spełnić oczekiwania pracowników, pomagając jednocześnie swoim firmom w osiąganiu założonych celów biznesowych”.

Informacje o badaniu

 • Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie firmy Cisco przez agencję InsightExpress - zewnętrzną firmę ze Stanów Zjednoczonych zajmującą się badaniami rynkowymi.
 • Firma Cisco zleciła badanie w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat współczesnych wyzwań  dla firm, które starają się zaspokajać potrzeby pracowników oraz własne potrzeby biznesowe w warunkach coraz większej mobilności pracowników, rosnącego poziomu zagrożeń oraz istnienia technologii, które mogą udostępniać aplikacje i informacje w bardziej kompleksowy sposób - od zwirtualizowanych centrów przetwarzania danych i środowisk przetwarzania w chmurze po tradycyjne sieci przewodowe i bezprzewodowe.
 • W ramach ogólnoświatowego badania przeprowadzono dwie ankiety: jedną objęto pracowników, a w drugiej uczestniczyli informatycy. W każdej ankiecie wzięło udział 100 respondentów z każdego z 13 krajów, ich ogólna liczba wyniosła więc do 2600 osób.
 • Badanie przeprowadzono w następujących 13 krajach: Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Hiszpania, Rosja, Wielka Brytania i USA.
follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl